Montaż ogrodzeń z systemu Exclusive można wykonać samodzielnie z pomocą poniższej instrukcji.

Instrukcja w formacie PDF

W skład zestawu narzędzi wchodzą:

– szpadel,

– piłka ręczna ( brzeszczot ),

– wkrętarka,

– wkrętak,

– poziomnica z pionem,

– poziomiczka zawieszana na sznurku,

– młotek gumowy,

– sznurek,

– miara,

I. Przygotowanie terenu:

– usunąć przeszkody i zniwelować lokalne nierówności terenu przed ustawieniem ogrodzenia (Rys. 2)

– w miarę potrzeby wykonać podmurówkę

– dla ułatwienia montażu ogrodzenia usunąć krzewy i wysoką trawę w linii ogrodzenia.

II. Wytyczanie:

– Oznacz punkty krańcowe i miejsca załamań ogrodzenia palikami drewnianymi lub kredą w przypadku utwardzonego podłoża (np.betonu) – Rys. 3;

– Jeżeli ogrodzenie musi być załamane pod kątem prostym to wyznaczamy go korzystając z konstrukcji trójkąta prostokątnego o bokach 60, 80 i 100 cm (na bokach linii ogrodzenia zaznaczamy od punktu załamania odcinki o długości 60 na jednym boku i 80 cm na drugim boku; końce tych odcinków muszą być oddalone od siebie o 100cm)

– Wyznacz położenie bram i furtek; jeśli to możliwe należy te punkty rozmieścić tak, aby odległość pomiędzy nimi była wielokrotnością modułu ogrodzenia (jeśli to nie jest możliwe sprzedawca pomoże dostosować wymiary ogrodzenia do rzeczywistych wymiarów)

– Sprawdzić, czy wymiary w terenie zgadzają się z wymiarami ogrodzenia. (Rys. 4)

– Wyznaczyć miejsca położenia słupków oznaczając palikami (lub kredą) oś słupka prostopadłą do linii ogrodzenia; paliki wbić w odległości umożliwiającej wykonanie wykopu – ok. 0,5m od linii ogrodzenia. Rys.5

 

III. Montaż słupków wkopywanych w grunt z użyciem betonu:

– Wykonać wykopy pod słupki o wymiarach 40 x 40 cm i głębokości 60 do 80 cm, w zależności od rodzaju gruntu i strefy przemarzania (sprzedawca doradzi) (Rys.6 i 7). Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku 5 do 10 cm (Rys. 8).

 

 
 

 

IV. Stabilizacja słupków:

– ustawianie słupków należy rozpocząć od słupków skrajnych i w miejscach załamań

– po prawidłowym ich ustawieniu w pionie i ustabilizowaniu (jak niżej) należy rozciągnąć sznurek od strony zewnętrznej ogrodzenia umieszczając pod sznurkiem podkładki dystansowe o grubości ok. 1 cm (wszystkie jednakowej grubości), co ułatwi ustawienie pozostałych słupków w jednej linii, (Rys 9)

– Ustawić słupki w pionie (sprawdzić poziomnicą na dwóch prostopadłych ściankach słupka) – Rys 10, a następnie wypełni wykop i wnętrze słupka piaskiem lub mieszanką betonową (w przypadku wypełniania piaskiem, słupki narożne, bramowe oraz co trzeci słupek ogrodzenia należy wypełnić betonem). Wypełnianie wnętrza słupka piaskiem lub betonem można ograniczyć do 1/3 jego wysokości (nie dotyczy to słupków bramowych, w których zaleca się dodatkowo umieszczenie min. dwóch prętów zbrojeniowych, o średnicy 10 – 12 mm, przy narożnikach słupka. ( Rys.11,12  )

 

V. Montaż słupków z użyciem tulei ziemnej (trzpienia):

– Postępować zgodnie z punktami I i II.
– W przygotowanym uprzednio do montażu miejscu należy ręcznie wbić w grunt tulei ziemną (trzpień). Rys. 13
– Tak przygotowaną tulei, pozycjonujemy z użyciem poziomnicy. Rys. 14

– Następnie, wbijamy tulei w grunt z użyciem młotka. (do pomocy można wykorzystać drugą osobę, która zapobiegnie ewentualnemu przekrzywieniu tulei. – Rys. 15 )
– W słupku trasujemy a następnie wiercimy otwory, odpowiadające otworom mocującym w tulei ziemnej zgodnie z Rys. 16

– Po wywierceniu otworów należy nasadzić słupek na wystającą ponad grunt część tulei zgodnie z rozstawem otworów i za pomocą blacho wkrętów przymocować słupek do tulei. Rys 17

Rys.18 przedstawia przekrój właściwego montażu słupka i tulei ziemnej.

 

 

 

VI. Montaż słupków z użyciem kotwy mocującej:

– Postępować zgodnie z punktami I i II.
– W przygotowanym do montażu miejscu, należy przyłożyć kotwę i odznaczyć na podłożu miejsca wiercenia otworów.
– W oznaczonych poprzednio miejscach wywiercić za pomocą wiertarki udarowej otwory pod kołki rozporowe. Rys. 20
– W przygotowanych otworach umieścić kołki rozporowe.
– Przyłożyć kotwę i za pomocą śrub przykręcić kotwę do podłoża. Rys.21

     
– W słupku trasujemy a następnie wiercimy otwory, odpowiadające otworom mocującym w kotwie
mocującej zgodnie z rysunkiem Rys.22
– Po wywierceniu otworów należy nasadzić słupek na wystająca ponad grunt część kotwy zgodnie z rozstawem otworów i za pomocą blacho wkrętów przymocować słupek do kotwy Rys 23
– Rys. 24 przedstawia przekrój właściwego montażu słupka i kotwy.

   

VII. Rozmierzanie wysokości słupków w przypadku spadków terenu:

UWAGA: W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o zwrócenie się z pytaniami do sprzedawcy, który doradzi Państwu najlepsze rozwiązanie powstałego problemu.

1) spadek jednostajny

– przy małej różnicy poziomów (do 15 cm) można wykonać ogrodzenie w poziomie lub ustalić tylko jeden uskok w połowie długości (wielkość uskoku jest równa połowie różnicy poziomów – A )


– przy różnicy poziomów powyżej 15 cm uskoki należy rozmieścić równomiernie na każdym słupku; jeżeli uskoki te są mniejsze od 4 cm zaleca się wykonać uskok co kilka słupków (tak aby jego wielkość mieściła się w granicach 3 do 15 cm)

 


  
2) spadek niejednostajny:

– przed przystąpieniem do wykonania ogrodzenia należy, w miarę możliwości, zniwelować większe nierówności terenu, tak aby spadki były łagodne

– uskoki górnego poziomu słupków należy rozmieścić tak, aby segment ogrodzenia zamocowany na wyższym słupku blisko gruntu nie wystawał poza górną krawędź słupka niższego (w przypadku dużych uskoków należy zamówić słupki o większej długości)

 

3) lokalne nierówności terenu

– dla ułatwienia montażu ogrodzenia zaleca się zniwelowanie lokalnych nierównoci terenu

VIII. Montaż sekcji ogrodzenia:

Mocowanie uchwytów sekcji ogrodzenia

– mocowanie uchwytów sekcji ogrodzenia należy rozpocząć od słupka położonego wyżej (w przypadku terenu ze spadkiem)

– dolny uchwyt ( B ) należy zamocować na wysokości zapewniającej minimalny prześwit między sekcją ogrodzenia, a podłożem

– uchwyt należy przykręcić blacho wkrętami do słupka po uprzednim rozmierzeniu jego położenia

– czynność powtórzyć z łącznikiem górnym ( C ), w odległości ( A ) zgodnej z wymiarami przyjętymi uprzednio w trakcie montażu sekcji.

– umiecić sekcję ogrodzenia w uchwytach na jednym słupku, ustawić sekcję w poziomie, zaznaczyć położenie uchwytów drugiego słupka; sprawdzić, czy sekcja nie wystaje ponad krawędź słupka

– odstawić na bok sekcje i zamocować łączniki do drugiego słupka

– umieścić sekcję w uchwytach, skontrolować poziom sekcji i przymocować wkrętami

Mocowanie sekcji pod kątem ostrym do ścianki słupka jeżeli odchylenie sekcji nie przekracza 5o od kąta prostego lub linii ogrodzenia można ją zamocować przy użyciu łącznika systemowego jeżeli
odchylenie sekcji jest większe niż 5o mocowanie sekcji do słupków należy wykonać za pośrednictwem kątowników metalowych; w takiej sytuacji odległość między słupkami należy zmniejszyć, a poprzeczki sekcji należy dociąć pododpowiednim kątem

 

 

IX. Wykończenie:

– ostatnią czynnością jest zamocowanie czapek słupków; po nałożeniu kleju (na obwodzie wewnątrz czapeczki) należy ją nasunąć do ustalonego poziomu – w przypadku niewielkich nierówności górnych krawędzi słupków poziom słupków ogrodzenia można wyrównać głębokością nasunięcia czapeczek

– po zmontowaniu ogrodzenia zanieczyszczenia na powierzchni elementów usunąć delikatną wilgotną szmatką przy użyciu detergentów; w przypadku mocniejszych zabrudzeń (np. oleje smary lub farba ) należy przetrzeć powierzchnię rozpuszczalnikiem

 

 

X.Konserwacja

Konserwacja ogranicza się do umycia powierzchni elementów płotu myjką ciśnieniową lub wilgotną szmatką z detergentem